BASHKËPUNIMI MË I GJERË Ne angazhojmë edhe hisedarë të tjerë, përfshirë policinë, prokurorët, punonjësit sociale dhe përfaqësuesit e medias që raportojnë në lidhje me çështjet gjinore, krimin dhe dhunën, si përfitues të trajnimeve dhe ndërtimit të kapaciteteve dhe si...

PARTNERITETI ME INSTITUTET E KUALIFIKIMIT GJYQËSOR Ne punojmë nga afër me institutet e trajnimit gjyqësor (ang. JTI) në rajon në kuadër të hartimit, realizimit dhe zbatimit të të gjitha aktiviteteve të Rrjetit. Në korrik 2022, kemi nënshkruar një Memorandum...

ANËTARËT Rrjeti GCJ është i përbërë nga gjyqtarë prej gjashtë juridiksioneve të Ballkanit Perëndimor, nga të gjitha fazat e karrierës së tyre. Të gjithë anëtarët janë të përkushtuar ndaj avancimit të barazisë gjinore në mënyrë të atillë që të çojë drejt përparimit të...

Rrjeti gëzon mbështetjen e një Bordi të Patronëve, i cili përbëhet nga juristë të njohur, përfshirë nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut. Patronët reflektojnë dhe këshillojnë rreth perspektivave të së drejtës ndërkombëtare, ofrojnë mbështetje dhe...

Një Bord Rajonal i përbërë nga ekspertë të lartë prej tërë rajonit është organi që përcakton strategjinë, orientimin dhe prioritetet e Rrjetit, duke u siguruar që Rrjeti të trajtojë fushat e interesit, problemet dhe prioritetet si në nivel lokal, ashtu edhe në atë...