Rrjeti gëzon mbështetjen e një Bordi të Patronëve, i cili përbëhet nga juristë të njohur, përfshirë nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut. Patronët reflektojnë dhe këshillojnë rreth perspektivave të së drejtës ndërkombëtare, ofrojnë mbështetje dhe këndvështrime brenda fushës së tyre të ekspertizës, si dhe ndajnë përvojat dhe praktikat e tyre. Duke e njohur këtë, me qëllim të goditjes efektive të pabarazisë gjinore, ish-Kryetari i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, Robert Spano, është Kryetar i Bordit të Patronëve. Shpresohet se kjo pozitë si Kryetar i Bordit do të frymëzojë gjyqtarët dhe gjyqtaret në tërë rajonin për t’u angazhuar në Rrjet dhe për të marrë veprime drejt luftimit të pabarazisë gjinore.

PËRKRAHËSIT (PATRONËT) TANË

Robert Spano

Kryetar i Bordit të Patronëve dhe ish-Kryetar i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut

Gjyqtari Robert Spano, ish-Kryetar i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, është zgjedhur në postin e tij në vitin 2013 në lidhje me Islandën. Ai ka shërbyer si Kryetar Seksioni nga maji 2017, Nënkryetar i Gjykatës nga maji 2019, dhe Kryetar i Gjykatës nga majo 2020 deri më 31 tetor 2022. Para se të merrte këtë post zyrtar, ai ka shërbyer si Ombudsperson Parlamentar i Islandës në vitet 2009-2010 dhe sërish në vitin 2013. Ai ka qenë Dekan i Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin e Islandës në vitet 2010-2013, dhe profesor i së drejtës në vitin 2006. Ai ka qenë Kryetar i Komisionit të Ekspertëve të së Drejtës Penale pranë Ministrisë islandeze të Drejtësisë në vitet 2003-2009 dhe sërish në vitet 2011-2013. Gjithashtu, ka qenë i deleguari i Islandës pranë Komitetit Evropian të Çështjeve Penale dhe Ekspert i Pavarur në Komitetin Lanzarote të Këshillit të Evropës. Gjyqtari Spano është diplomuar nga Universiteti i Islandës dhe Universiteti i Oksfordit.

Siofra O’Leary

Kryetare e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut

Síofra O’Leary, Kryetarja e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, është gjyqtarja e zgjedhur në lidhje me Irlandën dhe gruaja e parë që mban postin e Kryetares së Gjykatës së Strasburgut. E emëruar në vitin 2015, ajo ka qenë Kryetare e Seksionit të Pestë që nga janari 2020 dhe Nënkryetare e Gjykatës nga janari deri në tetor 2022. Para se t’i bashkohej Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, Gjyqtarja O’Leary ka punuar për thuajse dy dekada në Gjykatën e Drejtësisë të Bashkimit Evropian në cilësi gjyqësore dhe administrative. Paralelisht me punën e saj në dy gjykatat evropiane, Gjyqtarja O’Leary është Profesoreshë Vizituese në Kolegjin e Evropës së Bruksel. Ajo ka qenë pjesë e Bordit Editorial të Revistës për të Drejtën e Tregut të Përbashkët, dhe tani është anëtare e Bordit Këshillues dhe Bordit të Qendrës Irlandeze për të Drejtën Evropiane pranë këtij organi, si dhe anëtare e Shoqatës së Studiuesve Ligjorë. Në vitin 2016 ajo u zgjodh Anëtare Nderi e shoqatës Honorable Society of King’s Inns.

E diplomuar pranë Universitetit të Dublinit (BCL), me studimet post-diplomike të kryera në Institutin e Universitetit Evropian (Doktor Shkencash), Gjyqtarja O’Leary ka qenë Ndihmës Drejtoreshë në Qendrën për Studime Ligjore Evropiane në Universitetin e Kembrixhit, Hulumtuese në Kolegjin Emanuel, Hulumtuese Vizituese në Fakultetin e Drejtësisë në Kolegjin e Universitetit të Dublinit, Hulumtuese Post-Doktoratës në Universitetin Cádiz të Spanjës, dhe Hulumtuese e Asociuar pranë Institutit për Kërkime në Politika Publike në Londër. Ajo ka publikime të shumta në revista akademike dhe monografi ligjore në lidhje me mbrojtjen e të drejtave themelore në kuadër të së Drejtës së Bashkimit Evropian dhe të KEDNj-së, të Drejtës së Punësimit të BE-së, lëvizjes së lirë të personave dhe shërbimeve dhe të shtetësisë së BE-së në përgjithësi.

Ivana Jelić

Gjyqtare e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut

Ivana Jelić është Gjyqtare e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut në lidhje me Malin e Zi që nga viti 2018. Ajo është anëtare e Komisionit të Shkencave Ligjore të Akademisë Malazeze të Shkencave dhe Arteve që nga viti 2015. Është anëtare e Senatit të Shoqatës së Avokatëve Malazezë që nga viti 2018. Para se t’i bashkohej Gjykatës, ajo ka qenë Profesoreshë e Asociuar në Fakultetin Juridik të Universitetit të Malit të Zi. Ka shërbyer si Zv/Kryetare dhe anëtare e Komitetit të OKB-së për të Drejtat e Njeriut (2015-2018). Gjithashtu, ka qenë eksperte e pavarur në organe të ndryshme të Këshillit të Evropës (2007-2018), mes të tjerash, si Raportuese për Çështje Gjinore dhe Zv/Kryetare e dytë e Komitetit Këshillues për Konventën Kornizë për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare (2012-2016). Ajo ka studiuar juridik në Universitetin e Malit të Zi, Universitetin e Beogradit, Shkollën Juridike të Berkley dhe Shkollën Juridike të Nju Jorkut si përfituese e bursave JFDP. Ajo mban gradën LL.M. (2004) dhe Doktoraturë (2007) në të drejtën publike ndërkombëtare, nga Shkolla Juridike e Beogradit, në Universitetin e Beogradit, Serbi.

Paralelisht me punën e saj në Universitet dhe në Gjykatë, Gjyqtarja Jelić ka qenë Profesoreshë Vizituese e Dalluar (2016-2017), dhe Profesoreshë Vizituese në Institutin Europa të Universitetit të Saarland, që nga viti 2019. Ajo është në Bordin Këshillues të Revistës Ligjore të Izraelit dhe Editore Këshilltare në Librin e Përvitshëm të Ballkanit për të Drejtën Evropiane dhe Ndërkombëtare. Ajo ka shumë publikime në revista akademike dhe monografi në lidhje me mbrojtjen ndërkombëtare të të drejtave themelore sipas KEDNj-së dhe ICCPR-së, shtetin e së drejtës, barazinë gjinore dhe të drejtat e pakicave.

Mirjana Lazarova Trajkovska

Gjyqtare e Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Mirjana Lazarova Trajkovska është zgjedhur në Gjykatën Supreme të Maqedonisë së Veriut në mars të vitit 2020. Prej shkurtit 2008 deri në shkurt 2017 ajo ka qenë Gjyqtare e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Nga nëntori 2015 deri në shkurt 2017 ajo ka qenë Kryetare e Seksionit të Parë të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Prej vitit 2003 deri në vitin 2008 ka qenë Gjyqtare në Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë. Në vitet 2001-2003 ka qenë Kryetare e Departamentit të të Drejtave të Njeriut në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Në vitet 2002-2003 ajo ka qenë Kryetare e Komisionit Zgjedhor Shtetëror në Republikën e Maqedonisë. Në maj të vitit 2018 ka qenë Profesoreshë Vizituese e të Drejtave të Njeriut në Universitetin Renmin të Kinës në Peking. Në vitin 2017, ajo ka qenë hulumtuese vizituese në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Birmingamit, në Mbretërinë e Bashkuar, dhe në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit Katolik në Lilë të Francës.

Ajo ka qenë Anëtare e Komisionit Evropian për Demokraci (Komisioni i Venecias). Ka qenë Zv/Kryetare e Këshillit të Zgjedhjeve Demokratike, anëtare e Komitetit Drejtues për të Drejtat e Njeriut në Këshillin e Evropës, dhe anëtare e Grupit Punues të Komitetit të Këshillit të Evropës për Ekspertët e Shtetësisë (CJ-NA-GT), i cili ka punuar në Konventën për shmangien e pashtetësisë në lidhje me Vijimësinë Shtetërore.

Ledi Bianku

Gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese të Bosnje dhe Hercegovinës

Ledi Bianku mban postin e Gjyqtarit Ndërkombëtar në Gjykatën Kushtetuese të Bosnje dhe Hercegovinës. Që nga viti 2018, ai është gjithashtu Profesor i Asociuar në Universitetin e Strasburgut. Prej vitit 2008 deri në vitin 2019, ai ka qenë Gjyqtar në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut në lidhje me Shqipërinë. Më përpara ai ka qenë anëtar i Komisionit Evropian për Demokraci përmes Ligjit (Komisioni i Venecias) gjatë viteve 2006-2008. Gjithashtu, ai ka qenë Kryetar i Autoritetit Kombëtar Audio-Vizual në vitet 2006-2007. Ai ka ligjëruar lëndën e të Drejtës Publike Ndërkombëtare, të Drejtën e BE-së dhe të Drejtën e të Drejtave të Njeriut në Fakultetin e Drejtësisë të Universitetit të Tiranës dhe në Shkollën e Magjistraturës në Shqipëri prej vitit 1993 deri në vitin 2007. Ai gjithashtu ka qenë këshilltar ligjor në një sërë organesh kombëtare dhe ndërkombëtare, dhe tani është Anëtar i Komisionit të Etikës në Fondacionin Princ Alberti II. Z. Bianku është diplomuar në Universitetin e Tiranës dhe në Kolegjin e Evropës në Bryzhë.

Share This