Resursi i publikacije
PUBLIKACIJE
Femicid u Republici Kosovo: Pravni okvir i sudska praksa (2018-2022)

-

Publikacije

Femicid u Republici Kosovo: Pravni okvir i sudska praksa (2018-2022)

Izveštaj “Femicid u Republici Kosovo: Pravni okvir i sudska praksa (2018-2022)” je sveobuhvatno istraživanje femicida na Kosovu, koje obuhvaća pravni okvir, statistiku, i sudsku praksu predsavljenu kroz studije slučaja, te pruža ključne nalaze i preporuke. Izvještaj donosi pregled međunarodnih standarda i domaćeg pravnog okvira, ukazujući na nedavna unapređenja, ali i nedostatke zakonodavstva. Pored toga, izveštaj sadrži informacije o statistici i prikupljanju podataka o slučajevima nasilja u porodici i femicida, te podatke o procesuiranim femicidima i pokušajima femicida između 2018. i 2022. godine u Kosovu. Pored toga, izveštaj sadrži detaljnu analizu četiri studije slučaja, gdje su specifični slučajevi femicide prikazani kroz kratki opis slučaja, prikaz ličnost i ponašanje počinica, podatke o žrtvi, te krivičnom postupku i sankciji. Ključni nalazi i preporuke su navedeni na kraju izvještaja u cilj adresiranja zapaženih problema i unapređenja pravde za žrtve.

Publikacija objavljena: 2024.

Preuzmite:

AL
EN

(Dostupne jezičke verzije)

Postupanje u slučajevima femicida - Priručnik za pravosuđe

-

Publikacije

Postupanje u slučajevima femicida – Priručnik za pravosuđe

Postupanje u slučajevima femicida – Priručnik za pravosuđe za cilj ima da doprinese unapređenju i harmonizaciji sudske prakse u regionu. Ovaj priručnik sadrži korisne smjernice za adekvatnu kvalifikaciju krivičnog djela, te preporuke najboljih sudskih praksi za odmjeravanje otežavajućih i olakšavajućih okolnosti. Pored toga, priručnik sadrži preporuke za zaštitu prava žrtava pokušaja femicida u krivičnom procesu, posebno imajući u vidu njihova prava da budu tretirane s dostojanstvom i poštovanjem, da ne budu izložene predrasudama, da im se omogući pravo na zaštitu identiteta i sigurnosti, te pravo da traže naknadu nematerijalne štete koja je nastala izvršenjem zločina.

Publikacija objavljena: 2023.

Preuzmite:

AL
MK

(Dostupne jezičke verzije)

Sudski odgovor na femicid na Zapadnom Balkanu: Pravni okvir i sudska praksa

-

Publikacije

Sudski odgovor na femicid na Zapadnom Balkanu: Pravni okvir i sudska praksa

Regionalni izveštaj o sudskom odgovoru na femicid na Zapadnom Balkanu predstavlja skraćenu i prilagođenu verziju nacionalnih istraživanja o femicidu koja su sve države Zapadnog Balkana sprovele tokom poslednje tri godine. Osnovni cilj ovog izveštaja je da veoma sažeto predstavi trenutno stanje stvari kada je reč o sudskom odgovoru na femicid u državama Zapadnog Balkana. Kratak prikaz propisa čitaocima omogućuje da se upoznaju sa nacionalnim krivičnopravnim zakonodavstvom o raznim vrstama ubistava, budući da je ono na raspolaganju tužiocima i sudijama kada treba pravno da okvalifikuju krivična dela. Pored toga, predstavljene su po dve studije slučaja za svaku zemlju koje daju uvid u sudski postupak i sankcije koje se izriču učiniocima femicida, dok se u komentarima tih studija ukazuje na to šta je trebalo drugačije učiniti kako bi se obezbedio valjani sudski odgovor na femicid. Na samom kraju izveštaja je dato nekoliko preporuka koje su važne, relevantne i primenjive u svakoj državi Zapadnog Balkana, dok su preporuke upućene pojedinačnim državama iznete u nacionalnim izveštajima.

Publikacija objavljena: 2023.

Preuzmite:

AL
MK
EN

(Dostupne jezičke verzije)

Rodna ravnopravnost i diskriminacija po osnovu spola

-

Publikacije

Rodna ravnopravnost i diskriminacija po osnovu spola

U ovom vodiču je dat uvid u ključna načela u vezi sa rodnom ravnopravnošću i diskriminacijom na osnovu spola koja je razvio Evropski sud za ljudska prava. U prvom dijelu autori daju sintezu jurisprudencije Evropskog suda o pitanjima rodne ravnopravnosti i diskriminacije na osnovu spola. Ta sinteza je podijeljena na tematske cjeline, uključujući diskriminaciju na osnovu spola u vezi sa rodno zasnovanim nasiljem, pravom na poštovanje privatnog i porodičnog života i u oblasti rada, diskriminaciju na osnovu spola Romkinja, žena izbjeglica i tražiteljki azila. Vodičem su obuhvaćeni rodni stereotipi u sudskim presudama i diskriminacija tokom sudskog postupka. Autori vodiča, također, analiziraju povezane osnove diskriminacije, poput invaliditeta, seksualne orijentacije, etničkog porijekla i prava transrodnih osoba, ali samo u mjeri u kojoj dolazi do intersekcije tih pitanja sa diskriminacijom žena. U ovom vodiču je, također, dat prikaz efekata pandemije COVID-19 na prava žena na Zapadnom Balkanu. U drugom dijelu ovog vodiča su dati sažeci više ključnih presuda Evropskog suda o diskriminaciji na osnovu spola.

Publikacija objavljena: 2023. godine
Preuzmite:
AL
EN
MK
(Dostupne jezičke verzije)
Analiza prakse sudova u procesuiranju femicida i pokušaja femicida u Bosni i Hercegovini (2017-2021)

-

Publikacije

Analiza prakse sudova u procesuiranju femicida i pokušaja femicida u Bosni i Hercegovini (2017-2021)

U ovoj publikaciji je data sveobuhvatna analiza pravnog okvira kojim se uređuje krivično djelo ubistvo u Bosni i Hercegovini, kao i analiza sudske prakse kojom je obuhvaćena pravna kvalifikacija krivičnih djela, te fenomenološke karakteristike izvršenih krivičnih djela, profili učinilaca, profil žrtve, krivične sankcije, trajanje sudskih postupaka, kao i odlučivanje o imovinskopravnim zahtjevima za naknadu štete. U drugom dijelu je dat prikaz pet odabranih odluka u predmetima ubistva, pokušaja ubistva, teškog ubistva i nasilja u porodici koje je kao posljedicu imalo ubistvo, koji su, prema mišljenju istraživača, bili karakteristični za pojavu femicida u smislu vrste krivičnog djela, načina izvršenja, sredstva izvršenja, odnosa između žrtve i učinioca, prisustva rodnih predrasuda i stereotipa i rodno zasnovane diskriminacije. Na kraju autori daju pregled ključnih zaključaka i preporuka.
Publikacija objavljena: 2022. godine
Preuzmite:
EN
(Dostupne jezičke verzije)
ONLINE KURSEVI
Online obuka o rodnoj ravnopravnosti

-

Kursevi

Online obuka o rodnoj ravnopravnosti

AIRE Centar je, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, osmislio online obuku o rodnoj ravnopravnosti za nosioce i nositeljke pravosudnih funkcija. Online obuka je dostupna sudijama i sutkinjama, tužiocima i tužiteljkama, službenicima i službenicama policije, socijalnim radnicima i radnicima, studentima i studentkinjama prava, predstavnicima medija i svim ostalim zainteresovanim osobama.

Obuka je dostupna na svim jezicima koji se upotrebljavaju na Zapadnom Balkanu. Više o obuci možete saznati u brošurama: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija, kao i u brošuri na engleskom jeziku.

Link za obuku:

MEĐUNARODNI PRAVNI INSTRUMENTI

Evropska konvencija o ljudskim pravima

(EKLJP)

Legislativa

Evropska konvencija o ljudskim pravima (EKLJP)

Evropska konvencija o ljudskim pravima (EKLJP, njen puni naziv je Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda) predstavlja međunarodnu konvenciju čiji je cilj da zaštiti ljudska prava i političke slobode u Evropi. Konvencija je otvorena za potpisivanje u Rimu 4. novembra 1950. godine, a na snagu je stupila 3. septembra 1953. godine. To je bio prvi instrument kojim se države obavezuju da će štititi određena prava iz Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.

Preuzmite:
AL
EN
MK
(Dostupne jezičke verzije)
Konvencija Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici

(Istanbulska konvencija)

Legislativa

Konvencija Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija)

Konvencija Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, poznatija pod nazivom Istanbulska konvencija, predstavlja ugovor o ljudskim pravima Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Za potpisivanje otvorena je 11. maja 2011. godine u turskom gradu Istanbulu. Cilj te konvencije je sprečavanje nasilja, zaštita žrtava i okončanje nekažnjavanja učinilaca.

Preuzmite:
AL
EN
MK
(Dostupne jezičke verzije)
Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena

(CEDAW)

Legislativa

Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW)

Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) predstavlja međunarodni ugovor koji je 1979. godine usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Ta konvencija, koja se opisuje kao međunarodna povelja o pravima žena, stupila je na snagu 3. septembra 1981. godine, a ratifikovalo ju je 189 država.

Preuzmite:
AL
EN
MK
(Dostupne jezičke verzije)
Share This