Resursi i publikacije
PUBLIKACIJE
Rodna ravnopravnost i diskriminacija po osnovu spola

-

Publikacije

Rodna ravnopravnost i diskriminacija po osnovu spola

U ovom vodiču je dat uvid u ključna načela u vezi sa rodnom ravnopravnošću i diskriminacijom na osnovu spola koja je razvio Evropski sud za ljudska prava. U prvom dijelu autori daju sintezu jurisprudencije Evropskog suda o pitanjima rodne ravnopravnosti i diskriminacije na osnovu spola. Ta sinteza je podijeljena na tematske cjeline, uključujući diskriminaciju na osnovu spola u vezi sa rodno zasnovanim nasiljem, pravom na poštovanje privatnog i porodičnog života i u oblasti rada, diskriminaciju na osnovu spola Romkinja, žena izbjeglica i tražiteljki azila. Vodičem su obuhvaćeni rodni stereotipi u sudskim presudama i diskriminacija tokom sudskog postupka. Autori vodiča, također, analiziraju povezane osnove diskriminacije, poput invaliditeta, seksualne orijentacije, etničkog porijekla i prava transrodnih osoba, ali samo u mjeri u kojoj dolazi do intersekcije tih pitanja sa diskriminacijom žena. U ovom vodiču je, također, dat prikaz efekata pandemije COVID-19 na prava žena na Zapadnom Balkanu. U drugom dijelu ovog vodiča su dati sažeci više ključnih presuda Evropskog suda o diskriminaciji na osnovu spola.

Publikacija objavljena: 2022. godine
Preuzmite:
AL
EN
MK
(Dostupne jezičke verzije)
Analiza prakse sudova u procesuiranju femicida i pokušaja femicida u Bosni i Hercegovini (2017-2021)

-

Publikacije

Analiza prakse sudova u procesuiranju femicida i pokušaja femicida u Bosni i Hercegovini (2017-2021)

U ovoj publikaciji je data sveobuhvatna analiza pravnog okvira kojim se uređuje krivično djelo ubistvo u Bosni i Hercegovini, kao i analiza sudske prakse kojom je obuhvaćena pravna kvalifikacija krivičnih djela, te fenomenološke karakteristike izvršenih krivičnih djela, profili učinilaca, profil žrtve, krivične sankcije, trajanje sudskih postupaka, kao i odlučivanje o imovinskopravnim zahtjevima za naknadu štete. U drugom dijelu je dat prikaz pet odabranih odluka u predmetima ubistva, pokušaja ubistva, teškog ubistva i nasilja u porodici koje je kao posljedicu imalo ubistvo, koji su, prema mišljenju istraživača, bili karakteristični za pojavu femicida u smislu vrste krivičnog djela, načina izvršenja, sredstva izvršenja, odnosa između žrtve i učinioca, prisustva rodnih predrasuda i stereotipa i rodno zasnovane diskriminacije. Na kraju autori daju pregled ključnih zaključaka i preporuka.
Publikacija objavljena: 2022. godine
Preuzmite:
EN
(Dostupne jezičke verzije)
ONLINE KURSEVI
Online obuka o rodnoj ravnopravnosti

-

Kursevi

Online obuka o rodnoj ravnopravnosti

AIRE Centar je, uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, osmislio online obuku o rodnoj ravnopravnosti za nosioce i nositeljke pravosudnih funkcija. Online obuka je dostupna sudijama i sutkinjama, tužiocima i tužiteljkama, službenicima i službenicama policije, socijalnim radnicima i radnicima, studentima i studentkinjama prava, predstavnicima medija i svim ostalim zainteresovanim osobama.

Obuka je dostupna na svim jezicima koji se upotrebljavaju na Zapadnom Balkanu. Više o obuci možete saznati u brošurama: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Crna Gora, Sjeverna Makedonija i Srbija, kao i u brošuri na engleskom jeziku.

Link za obuku:

MEĐUNARODNI PRAVNI INSTRUMENTI

Evropska konvencija o ljudskim pravima

(EKLJP)

Legislativa

Evropska konvencija o ljudskim pravima (EKLJP)

Evropska konvencija o ljudskim pravima (EKLJP, njen puni naziv je Konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda) predstavlja međunarodnu konvenciju čiji je cilj da zaštiti ljudska prava i političke slobode u Evropi. Konvencija je otvorena za potpisivanje u Rimu 4. novembra 1950. godine, a na snagu je stupila 3. septembra 1953. godine. To je bio prvi instrument kojim se države obavezuju da će štititi određena prava iz Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.

Preuzmite:
AL
EN
MK
(Dostupne jezičke verzije)
Konvencija Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici

(Istanbulska konvencija)

Legislativa

Konvencija Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija)

Konvencija Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, poznatija pod nazivom Istanbulska konvencija, predstavlja ugovor o ljudskim pravima Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Za potpisivanje otvorena je 11. maja 2011. godine u turskom gradu Istanbulu. Cilj te konvencije je sprečavanje nasilja, zaštita žrtava i okončanje nekažnjavanja učinilaca.

Preuzmite:
AL
EN
MK
(Dostupne jezičke verzije)
Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena

(CEDAW)

Legislativa

Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW)

Konvencija o eliminisanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) predstavlja međunarodni ugovor koji je 1979. godine usvojila Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Ta konvencija, koja se opisuje kao međunarodna povelja o pravima žena, stupila je na snagu 3. septembra 1981. godine, a ratifikovalo ju je 189 država.

Preuzmite:
AL
EN
MK
(Dostupne jezičke verzije)
Share This