Një Bord Rajonal i përbërë nga ekspertë të lartë prej tërë rajonit është organi që përcakton strategjinë, orientimin dhe prioritetet e Rrjetit, duke u siguruar që Rrjeti të trajtojë fushat e interesit, problemet dhe prioritetet si në nivel lokal, ashtu edhe në atë rajonal.

Anëtarësia e Bordit tonë Rajonal vazhdon të rritet. Deri në fund të vitit 2022, anëtarët do të përbëhen nga gjyqtarë dhe ekspertë nga të gjitha juridiksionet pjesëmarrëse.

ANËTARËT RAJONALË TË BORDIT

Biljana Braithwaite

Drejtoreshë e Programit për Ballkanin Perëndimor, Qendra AIRE

Biljana udhëheq Programin e Shtetit të së Drejtës për Ballkanin Perëndimor. Në 20 vitet e fundit ajo ka drejtuar mbi pesëdhjetë projekte të gjera të shtetit të së drejtës në partneritet me institucione kombëtare dhe agjenci ndërkombëtare kyçe. Ato përfshijnë barazinë gjinore dhe forma të tjera të ndihmës teknike, trajnime për të drejtat e njeriut, reforma legjislative, qeverisja e mirë dhe lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Me profesion juriste, e diplomuar në Universitetin e Beogradit dhe Institutin Raul Wallenberg të Universitetit Lund, Biljana e ka nisur karrierën e saj në Qendrën e të Drejtave të Njeriut në Beograd. Ajo ka themeluar dhe është bashkë-redaktore e buletinit ligjor profesional “Të Drejtat e Njeriut në Evropë”, tani në edicionin e tij të 150-të. Kohët e fundit, ajo ka qenë bashkautore e një serie udhërrëfyesish për gjyqtarë, vendimmarrës dhe ushtrues të profesionit në Evropën Juglindore, me fokus tek një sërë temash nga fusha e të drejtave të njeriut, përfshirë gjyqin e drejtë dhe gjyqësorët e pavarur, migracionin, Covid-19 dhe impaktin e tij mbi të drejtat e njeriut, dhe barazinë gjinore në jurisprudencën e KEDNj-së. Ajo është anëtare e bordeve të Qendrës AIRE SHBA dhe e Urave Ndërkombëtare për Drejtësi.

Kosana Beker

Eksperte e Barazisë Gjinore

Kosana Beker ka doktoraturë nga Qendra për Studime Gjinore e Universitetit të Novi Sadit, në fushën e diskriminimit ndërsektorial të grave. Ajo ka shumë vite që vepron si juriste dhe aktiviste e të drejtave të njeriut, veçanërisht në fushën e të drejtave të grave. Momentalisht, është Drejtoreshë e Programeve në Organizatën e të Drejtave të Grave FemPlatz, dhe punon si konsulente për çështje të anti-diskriminimit dhe barazisë gjinore. Ajo është autore e shumë raporteve, analizave dhe publikimeve mbi zbatimin e legjislacionit kombëtar dhe ndërkombëtar kundër diskriminimit, të drejtave të grave dhe të drejtave të aftësive të kufizuara.

Sabina Đapo

Menaxhere Programi për Programin e Sundimit të Ligjit të Ballkanit Perëndimor

Sabina menaxhon programin e përgjithshëm të Sundimit të Ligjit për Ballkanin Perëndimor. Ajo punon me menaxherët e projektit për t’i mbështetur ata për të planifikuar dhe për të ekzekutuar aktivitetet e projektit, si dhe për menaxhimin e burimeve dhe sigurimin e koordinimit dhe sinergjisë në të gjitha projektet. Ajo drejton punën e Qendrës për monitorimin dhe vlerësimin dhe merret edhe me menaxhimin e donatorëve. Ajo ka mbi 20 vjet përvojë në menaxhimin e programeve dhe projekteve brenda organizatave ndërkombëtare dhe shumëkombëshe, dhe ka shënjuar arritje të shumta në planifikimin strategjik, zhvillimin dhe zbatimin e programeve dhe projekteve, rishikimin dhe vlerësimin e performancës. Ajo i kushton vëmendje të veçantë qeverisjes së mirë, llogaridhënies dhe transparencës, dhe zhvillimit ekonomik. Gjatë pesë viteve të fundit, ajo i ka kushtuar vëmendje parësore barazisë gjinore duke u përqendruar në veçanti te fuqizimi ekonomik i grave. Gjatë COVID-19-ës, Sabina organizoi disa sesione me universitete në të gjithë BiH-në mbi keqinterpretimin e grave në jetën publike, duke kontaktuar me mbi 300 studentë dhe profesorë. Kur punonte në Ambasadën Britanike në Sarajevë, Sabina punoi për zhvillimin e zotimit gjinor, i cili është një dokument i brendshëm që rendit angazhimet e organizatës drejt të drejtave të barabarta të burrave dhe grave.

Vanja Radević

Eksperte Ligjore

Gjatë karrierës së saj, Vanja Radević ka mbajtur pozita të ndryshme në sistemin gjyqësor malazez dhe në institucione qeveritare. Ajo ka punuar në Gjykatën e Lartë të Malit të Zi, ku ka ngritur njohuritë për të drejtat e njeriut duke punuar si Këshilltare e Përfaqësuesit Shtetëror Malazez pranë Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Gjatë Asamblesë së 42-të të Qeverisë Malazeze, ajo ka mbajtur pozitën e Këshilltares së Kryeministrit për Politikë të Jashtme. Ajo ka qenë pjesë e grupeve të ndryshme punuese brenda Këshillit të Evropës në lidhje me sektorin civil dhe në institucionet kombëtare për mbrojtjen e të drejtave të njeriut. Gjithashtu, ajo është bashkautore e shumë publikimeve që analizojnë zbatimin e legjislacionit për të drejtat e njeriut në Mal të Zi.

Ardjana Shehi Kalo

Avokate dhe bashkëadministratore e Zyrës së Avokatisë dhe Konsulencës AK Partners Legal & Consulting

Ardjana Shehi Kalo, ka mbi 30 vite përvojë profesionale, kryesisht si avokate në Shqipëri. Ardjana është bashkëadministratore e Zyrës AK Partners Legal & Consulting. Ajo ka punuar si avokate, konsulente ligjore dhe trajnere për shumë organizata ndërkombëtare (për shembull, OJQ dhe agjenci zhvillimi), si dhe ambasada të huaja, grupe konsulence ndërkombëtare, kompani të listuara në Fortune dhe institucione akademike.

Për shumë vite Ardjana ka qenë pedagoge dhe trajnere në Shkollën e Magjistraturës në Shqipëri. Ajo është autore e shumë artikujve juridikë të botuar në botime vendase dhe të huaja dhe është bashkëautore e tre librave juridikë. Për shumë vite Ardjana është vlerësuar si Avokate Shumë e Respektuar e IFLR100-ës dhe ka shërbyer si Këshilltare Ligjore e Ambasadës Austriake në Tiranë.

Gjatë gjithë karrierës së saj profesionale, Ardjana është përfshirë në çështjet gjinore. Ajo ka mbrojtur të drejtat ligjore të grave dhe në veçanti fuqizimin e tyre ekonomik. Për këtë qëllim ajo ka shërbyer edhe si anëtare e bordit të organizatave dhe projekteve të përqendruara te të drejtat për barazi gjinore dhe çështje të tjera gjinore. Ajo gjithashtu ka përdorur përfshirjen e saj në arte pamore si mjet për të promovuar të drejtat e grave. Ardjana synon të shërbejë si model për gratë në Shqipëri.

Ardjana është diplomuar për LLM të inkorporuar nga Fakulteti Juridik i Universitetit të Tiranës. Ajo gjithashtu ka kryer studimet Master në Administrim Biznesi (MBA) nga Universiteti i Tiranës dhe Universiteti i Nebraskës (SHBA).

Lejla Konjić Dragović

Gjyqtare në Gjykatën e Bosnjë dhe Hercegovinës

Lejla Konjić Dragović, ka mbajtur poste të ndryshme gjatë karrierës së saj në sistemin gjyqësor të Bosnjë dhe Hercegovinës. Ajo është gjyqtare që nga viti 2010 dhe ka punuar në të gjitha llojet e çështjeve penale, përfshirë shkeljet e të drejtave të njeriut. Ajo është lektore në Qendrën për Edukimin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Federatën e Bosnjë-Hercegovinës dhe është trajnere e certifikuar e Këshillit të Evropës.

Ajo ka shërbyer si anëtare e grupeve të ndryshme të punës për tema të ndryshme në lidhje me dhunën me bazë gjinore, duke përfshirë dhunën në familje, veprën penale të përdhunimit, ushtrimin e të drejtës për pronësi, etj. Ajo është autore dhe bashkëautore e disa botimeve në lidhje, ndër të tjera, me veprat penale të përdhunimit dhe dhunës në familje në sistemin gjyqësor. Ajo gjithashtu ka shkruar mbi praktikën gjyqësore në Bosnje dhe Hercegovinë.

Lejla ka diplomën Bachelor nga Fakulteti i Drejtësisë i Universitetit të Sarajevës dhe ka kryer studimet për diplomën Master nga Universiteti i Bolonjës për Studime Evropiane. Tema e saj e Masterit ishte “Ushtrimi i së drejtës për gjykim të drejtë sipas nenit 6 të Konventës Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe Lirive Themelore”. Lejla mori provimin e avokatisë në nëntor të vitit 2006.

Mirjana Popović

Gjyqtare e Gjykatës së Apelit të Malit të Zi

Mirjana Popović, është gjyqtare e Gjykatës së Apelit të Malit të Zi dhe Kryetare e Shoqatës së Grave Gjyqtare të malit të Zi (MAWJ).

Mirjana e filloi karrierën e saj ligjore si avokate, më pas u bë gjyqtare e Gjykatës së Shkallës së Parë dhe Gjykatës së Lartë në Podgoricë. Përvoja e saj në sallën e gjyqit përfshin më shumë se 25 vjet. Që nga viti 2017 ajo është anëtare e Këshillit Konsultativ të Gjykatësve Evropianë të Këshillit të Evropës (KKGJE) në lidhje me Malin e Zi. (Këshilli Konsultativ është një organ i pavarur i Këshillit të Evropës i përbërë ekskluzivisht nga gjyqtarë ndërkombëtarë.) Që nga viti 2018, Mirjana është Raportuese për Barazinë Gjinore në KKGJE-së.

Detyrat e saj si Raportuese për Barazinë Gjinore të KKGJE-së, të marra së bashku me detyrat e saj si gjyqtare, e frymëzuan Mirjanën të zhvillonte njohuritë e saj për rëndësinë e barazisë gjinore në gjyqësor – një çështje e cila është thelbësore për transparencën, drejtësinë dhe llogaridhënien e gjyqësorit. Për të përmirësuar çështjet e integritetit të barazisë gjinore në gjyqësor dhe për të rritur ndërgjegjësimin për barazinë gjinore në përgjithësi, në shkurt 2023, Mirjana mori iniciativën dhe themeloi Shoqatën e parë të Grave Gjyqtare të Malit të Zi (MAWJ).

Mirjana është diplomuar nga Fakulteti Juridik i Universitetit të Podgoricës dhe ka marrë provimin e avokatisë në Malin e Zi.

Brankica Janković

Komisionere për Barazinë

Brankica Janković, ka shërbyer si Komisionere për Mbrojtjen e Barazisë në Republikën e Serbisë pasi është zgjedhur në detyrë nga Parlamenti i vendit në vitin 2015 dhe 2020. Nga viti 2012-2014 ajo ka mbajtur postin e Sekretares së Shtetit në Ministrinë e Punës, Punësimit dhe Politikave Sociale. Më herët, ajo ka shërbyer si drejtore e Qendrës Gerontologjike në Beograd.

Brankica ka qenë anëtare e Shoqatës Gerontologjike të Serbisë për 15 vitet e fundit. Kjo përvojë e ka përfshirë atë në mbrojtjen e të drejtave të njeriut të të moshuarve. Ajo gjithashtu ka shërbyer si vullnetare në Kryqin e Kuq të Serbisë dhe si anëtare nderi e Bel Hospice Club për kujdesin paliativ. Ajo ka shërbyer si anëtare e shoqatave të ndryshme profesionale dhe shoqatave të ekspertëve në fushën e mbrojtjes sociale.

Brankica është përfshirë në hartimin e dokumenteve të ndryshme strategjike dhe ligjore kombëtare dhe ka botuar punime dhe publikime të shumta profesionale me temën e të drejtave të të moshuarve dhe grave dhe veçanërisht luftën kundër dhunës me bazë gjinore. Brankica ka marrë çmime të shumta për punën e saj, duke përfshirë “Kontributi i Vitit në Evropë” për vitin 2018 dhe çmimin e OSBE-së “Personi i Vitit” për vitin 2017.

Ajo është diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin e Beogradit, ka përfunduar studimet Master në Fakultetin Juridik të Universitetit të Novi Sadit dhe është studente doktorature në Fakultetin e Sigurisë në Beograd.

Share This