Rrjeti gëzon mbështetjen e një Bordi të Patronëve, i cili përbëhet nga juristë të njohur, përfshirë nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut. Patronët reflektojnë dhe këshillojnë rreth perspektivave të së drejtës ndërkombëtare, ofrojnë mbështetje dhe...