Një Bord Rajonal i përbërë nga ekspertë të lartë prej tërë rajonit është organi që përcakton strategjinë, orientimin dhe prioritetet e Rrjetit, duke u siguruar që Rrjeti të trajtojë fushat e interesit, problemet dhe prioritetet si në nivel lokal, ashtu edhe në atë...