BASHKËPUNIMI MË I GJERË

Ne angazhojmë edhe hisedarë të tjerë, përfshirë policinë, prokurorët, punonjësit sociale dhe përfaqësuesit e medias që raportojnë në lidhje me çështjet gjinore, krimin dhe dhunën, si përfitues të trajnimeve dhe ndërtimit të kapaciteteve dhe si pjesëmarrës në diskutime, debate, takime tematike dhe konsultime.

Gjithashtu, ne përfitojmë nga kontributet e një rrethi të gjerë ekspertësh rajonalë, këshilltarësh, konsulentësh dhe zyrtarësh, të cilët ndajnë njohuritë, ekspertizën dhe përvojën të cilat ofrojnë informacione për aktivitetet e Rrjetit kurdo që lind nevoja.

Share This