Ivana Jelić

Gjyqtare e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut

Barazia gjinore është një vlerë e atillë që e vë theksin tek dinjiteti dhe integriteti njerëzor, si dhe tek tërësia e përbashkët e qenieve njerëzore. Qëllimi për përmbushjen e kësaj vlere na përfshin të gjithëve, pavarësisht nga seksi, vet-identifikimi apo përkatësitë. Të gjithë ne kemi rol për të luajtur në promovimin e barazisë gjinore në të gjitha sferat e jetës. Po gjyqtarët kanë rol vendimtar në mbrojtjen kundër diskriminimit të bazuar në gjini, dhunës dhe abuzimeve. Jam e nderuar që jam një prej patronëve të Rrjetit.

Share This