Ивана Јелиќ

Судијка во Европскиот суд за човекови права

Родовата еднаквост е таква вредност која ги нагласува човековото достоинство и човековиот интегритет како инхерентни на сите човекови битија. Целта да се постигне оваа вредност нѐ инволвира сите нас, без оглед на полот, себеидентификацијата или припадноста. Сите ние треба да играме одредена улога во промовирањето на родовата еднаквост во сите сфери на животот. Но, судиите имаат одлучувачка улога во заштитата од родово заснованата дискриминација, насилството и злоупотребата. Ме прави почестена да бидам еден од патроните на Мрежата.

Share This