ПОШИРОКА СОРАБОТКА

Ние се занимаваме со пошироко засегнатите страни, вклучително и полициските службеници, обвинителите, социјалните работници и претставниците на медиумите кои известуваат за родови прашања, како и криминал и насилство поврзани со родот, како корисници на обуките и на градењето на капацитетите, но и како учесници во дискусии, дебати, тематски состаноци и консултации.

Ние исто така извлекуваме бенефит и од придонесот на поширок регионален круг на експерти, советници, консултанти и службеници кои го споделуваат своето знаење, експертиза и искуство за да информираат за активностите на Мрежата, секогаш кога е тоа релевантно.

Share This