ŠIRA SARADNJA

Sarađujemo i sa drugim akterima, uključujući pripadnike i pripadnice policije, tužioce i tužiteljke, socijalne radnike i radnice i predstavnike i predstavnice medija koji izvještavaju o pitanjima u vezi sa rodnom ravnopravnošću, kriminalom i nasiljem, koji pohađaju obuke i aktivnosti usmjerene na jačanje kapaciteta i koji učestvuju u izlaganjima, raspravama, tematskim sastancima i konsultacijama.

Kvalitetu našeg rada doprinosi i šira regionalna skupina stručnjaka i stručnjakinja, savjetnika i savjetnica, konsultanata i konsultantkinja i javnih službenika i službenica koji prema potrebi sa nama dijele svoje znanje, ekspertizu i iskustva na osnovu kojih osmišljavamo aktivnosti Mreže.

Share This