Regionalni odbor, koji čine iskusni stručnjaci i stručnjakinje iz cijelog regiona, usaglašava strategiju, pravac djelovanja i prioritete Mreže pri čemu obezbjeđuje da se ona bavi lokalnim i regionalnim oblastima koja su interesantna, problemima i prioritetima.

Broj članova i članica našeg Regionalnog odbora i dalje se povećava. Do kraja 2022. godine činit će ga sudije i sutkinje i stručnjaci i stručnjakinje iz svih jurisdikcija koje učestvuju u Mreži.

ČLANOVI I ČLANICE REGIONALNOG ODBORA

Biljana Braithwaite

direktorica Programa za Zapadni Balkan AIRE Centra

Biljana Braithwaite vodi Program unapređenja vladavine prava na Zapadnom Balkanu AIRE Centra. Ona ima više od 20 godina iskustva u provođenju više od pedeset velikih projekata posvećenih unapređenju vladavine prava zajedno sa ključnim nacionalnim institucijama i međunarodnim agencijama, uključujući projekte rodne ravnopravnosti i druge oblike tehničke pomoći, obuku o ljudskim pravima, projekte zakonodavne reforme, dobrog upravljanja i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala. Biljana Braithwaite, koja je stekla diplome iz oblasti prava na Univerzitetu u Beogradu i Institutu „Raul Wallenberg“ Univerziteta u Londonu, započela je karijeru u beogradskom Centru za ljudska prava. Pokrenula je i uređuje stručni pravni bilten pod nazivom „Ljudska prava u Evropi“, koji do danas ima više od 150 izdanja. Nedavno je bila jedna od koautorki serije vodiča za sudije i sutkinje, donosioce i donositeljke odluka i praktičare i praktičarke u Jugoistočnoj Evropi o nizu tema o ljudskim pravima, uključujući vodiče o pravičnom suđenju i nezavisnosti pravosuđa, migracijama, utjecaju pandemije COVID-19 na ljudska prava, kao i o rodnoj ravnopravnosti u praksi ESLJP. Članica je Odbora AIRE Centra u SAD i organizacije International Bridges to Justice.

Kosana Beker

stručnjakinja za rodnu ravnopravnost

Kosana Beker je doktorirala na Centru za rodne studije Univerziteta u Novom Sadu o temi višestruke diskriminacije žena. Ona je višegodišnja aktivistkinja za ljudska prava i advokat, koja se naročito usredsređuje na oblast o pravima žena. Trenutno je programska direktorica organizacije za ženska prava „Femplatz“, a angažovana je i kao konsultantkinja u oblasti rodne ravnopravnosti i borbe protiv diskriminacije. Autorka je i koautorka velikog broja izvještaja, analiza i publikacija o primjeni nacionalnog i međunarodnog antidiskriminacionog zakonodavstva, pravima žena i osoba sa invaliditetom.

Sabina Đapo

Menadžerica Programa za Zapadni Balkan

Sabina upravlja Programom unapređenja vladavine prava na Zapadnom Balkanu. Pruža podršku menadžerima i menadžerkama pojedinačnih projekata u planiranju i sprovođenju projektnih aktivnosti, upravljanju resursima i obezbijeđuje koordinaciju i sinergiju svih projekata. Predvodi aktivnosti Centra vezane za praćenje i evaluaciju i osigurava komunikaciju sa donatorima. Ima više od 20 godina iskustva u upravljanju programima i projektima u međunarodnim i multinacionalnim organizacijama i ostvarila je velika dostignuća u strateškom planiranju, razvoju i sprovođenju projekata i programa, kao i u praćenju i evaluaciji kvaliteta rada. U svom se radu naročito usredsređuje na dobro upravljanje, odgovornost i transparentnost, kao i ekonomski razvoj. Tokom posljednjih pet godina se prvenstveno bavila rodnom ravnopravnošću, naročito ekonomskim osnaživanjem žena. Sabina je tokom pandemije COVID-19 sa univerzitetima širom BiH organizovala brojne sesije o pogrešnom predstavljanju žena u javnom životu, kojima je prisustvovalo više od 300 studenata i profesora. Sabina je tokom rada u britanskoj Ambasadi u Sarajevu radila na razvoju Zakletve na rodnu ravnopravnost, internom dokumentu u kojem su navedene obaveze koje ta organizacija preduzima kako bi osigurala jednaka prava žena i muškaraca.

Vanja Radević

pravna stručnjakinja

Od početka karijere Vanja Radević obavlja različite funkcije u crnogorskom pravosudnom sistemu i državnim institucijama. Nakon rada u Višem sudu Crne Gore svoje znanje o ljudskim pravima unaprijedila je obavljajući funkciju savjetnice u Kancelariji zastupnice Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava. U 42. Vladi Crne Gore je vršila funkciju savjetnice premijera za spoljnu politiku. Učestvovala je u radu različitih radnih grupa Savjeta Evrope, koje su se bavile civilnim sektorom i nacionalnim institucijama za zaštitu ljudskih prava. Koautorka je velikog broja publikacija u kojima se analizira primjena propisa o ljudskim pravima u Crnoj Gori.

Ardjana Shehi Kalo

advokatica i rukovodeća partnerica u AK partneri – pravne i konsultantske usluge

Ardjana Shehi Kalo, ima više od 30 godina profesionalnog iskustva, prvenstveno kao advokatica u Albaniji. Ardjana je rukovodeća partnerica u AK partneri – pravne i konsultantske usluge. Postupala je kao advokatica, pravna konsultantkinja i edukatorica za veći broj međunarodnih organizacija (na primjer, za nevladine organizacije i razvojne agencije), kao i za strane ambasade, međunarodne konsultantske grupe, kompanije koje se nalaze na listi časopisa Fortune i akademske institucije.

Tokom niza godina Ardjana je bila predavačica i edukatorica u Školi za sudije i javne tužioce u Albaniji. Autorica je mnogih pravnih članaka koji su objavljivani u domaćim i stranim publikacijama i koautorica je tri knjige iz oblasti prava. Ardjana je nekoliko godina bila na IFLR1000 listi visoko cijenjenih advokata i bila je imenovana pravna savjetnica Ambasade Austrije u Tirani.

Tokom cijele svoje profesionalne karijere Ardjana se bavila pitanjima roda, zalagala se za prava žena, a naročito za njihovo ekonomsko osnaživanje. U tom cilju je bila i članica upravnih odbora organizacija i projekata usmjerenih na jednaka prava rodova i druga pitanja roda. Koristila je također i svoje bavljenje vizuelnim umjetnostima kao način da promoviše prava žena. Ardjanin cilj je da bude uzor ženama u Albaniji.

Ardjana je završila integrisane master studije iz oblasti prava na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tirani, kao i master studije iz oblasti poslovne administracije na Univerzitetu u Tirani i Univerzitetu Nebraska (SAD).

Lejla Konjić Dragović

sutkinja Suda Bosne i Hercegovine

Lejla Konjić Dragović, je tokom svoje karijere bila na različitim funkcijama u okviru pravosudnog sistema Bosne i Hercegovine. Od 2010. je sutkinja i postupala je u svim vrstama krivičnih predmeta, uključujući one koji se odnose na povrede ljudskih prava. Edukatorica je u Centru za edukaciju sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i certifikovana je edukatorica Savjeta Evrope.

Bila je članica raznih radnih grupa o različitim temama koje su u vezi sa rodno zasnovanim nasiljem, uključujući porodično nasilje, krivično djelo silovanje, i korištenje prava na podnošenje imovinskopravnog zahtjeva, itd. Autorica je i koautorica nekoliko publikacija koje se odnose, između ostalog, na krivična djela silovanje i nasilje u porodici u pravosudnom sistemu. Takođe je pisala o sudskoj praksi u Bosni i Hercegovini.

Lejla je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu i završila master iz oblasti Evropskih studija na Univerzitetu u Bolonji. Tema njene master teze bila je “Uživanje prava na pravično suđenje prema članu 6 Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda”. Lejla je položila pravosudni ispit u novembru 2006.

Mirjana Popović

sutkinja Apelacionog suda Crne Gore

Mirjana Popović, je sutkinja Apelacionog suda Crne Gore i predsjednica Udruženja žena sudija Crne Gore (UŽSCG). Mirjana je svoju pravničku karijeru započela kao advokat, a potom je bila sutkinja Osnovnog i Višeg suda u Podgorici. U sudnici je radila više od 25 godina. Od 2017. godine je članica Konsultativnog vijeća evropskih sudija (Consultative Council of European Judges) Savjeta Evrope ispred Crne Gore. (CCJE je nezavisno tijelo Savjeta Evrope koje se sastoji isključivo od sudija iz različitih zemalja.) Od 2018. Mirjana vrši funkciju specijalne izvjestiteljke za rodnu ravnopravnost u CCJE.

Njene dužnosti kao specijalne izvjestiteljke za rodnu ravnopravnost CCJE, kao i dužnosti vezane za obavljanje sudijske funkcije, inspirisale su Mirjanu da unaprijedi svoja znanja o značaju rodne ravnopravnosti u pravosuđu, što je pitanje koje je od ključnog značaja za transparentnost, pravičnost i odgovornost pravosuđa. Kako bi unaprijedila pitanja rodne ravnopravnosti i integriteta u pravosuđu i podigla svijest o rodnoj ravnopravnosti uopšte, Mirjana je u februaru 2023. inicirala osnivanje prvog Udruženja žena sudija Crne Gore.

Mirjana je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Podgorici i položila je crnogorski pravosudni ispit.

Brankica Janković

povjerenica za ravnopravnost

Brankica Janković, obavlja funkciju povjerenice za ravnopravnost Republike Srbije od kad ju je Narodna skupština 2015. i 2020. birala na tu funkciju. Od 2012. do 2014. je bila državna sekretarka u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike. Prije toga je bila direktorica Gerontološkog centra Beograd.

Brankica je članica Gerontološkog društva Srbije posljednjih 15 godina. Na ovaj način se uključila u zaštitu ljudskih prava najstarijih građana. Takođe je bila i volonterka Crvenog krsta Srbije i počasna članica Bel Hospice kluba za palijativno zbrinjavanje. Članica je različitih profesionalnih i stručnih udruženja u oblasti socijalne zaštite.

Brankica je bila uključena u izradu brojnih nacionalnih strateških i pravnih dokumenata i objavila je veliki broj stručnih radova i publikacija na temu prava najstarijih građana i žena, i posebno borbe protiv rodno zasnovanog nasilja. Brankica je za svoj rad dobila više nagrada, uključujući nagradu “Doprinos godine Evropi” 2018. i nagradu OEBS “Ličnost godine” 2017.

Brankica je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, završila master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, i student je doktorskih studija na Fakultetu bezbijednosti u Beogradu.

Share This