PARTNERSTVO SA INSTITUCIJAMA ZA OBUKU NOSILACA I NOSITELJKI PRAVOSUDNIH FUNKCIJA

Radi osmišljavanja, ostvarivanja i provođenja svih aktivnosti Mreže, blisko sarađujemo sa institucijama za obuku nosilaca i nositeljki pravosudnih funkcija u cijelom regionu.

U julu 2002. godine potpisali smo Memorandum o saradnji sa svim centrima i akademijama za obuku nosilaca i nositeljki pravosudnih funkcija u regionu, čime smo zvanično obilježili početak naše saradnje na uspostavljanju Mreže GCJ.

Potpisivanjem tih bilateralnih sporazuma AIRE Centar je uspostavio saradnju sa centrima i akademijama za obuku nosilaca i nositeljki pravosudnih funkcija u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Kosovu, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji, čime su postavljeni temelji za buduće aktivnosti Mreže.

Albanska Škola za sudije

Nakon potpisivanja Memoranduma o saradnji profesor albanske Škole za sudije Sokol Berberi izjavio je sljedeće:

“Cilj seminara i obuka o rodnoj ravnopravnosti u albanskoj Školi za sudije jeste da ureže u svijest sudija i sutkinja da djelotvornost zakonodavstva o rodnoj ravnopravnosti u velikoj mjeri zavisi od njegove primjene i tumačenja, budući da se sudije i sutkinje nalaze na strateškom položaju da utvrđuju tu djelotvornost valjanim korišćenjem tog zakonodavstva u svojim presudama, a naročito da promovišu i unapređuju prava žena. Inicijativa Mreža sudija i sutkinja posvećenih jačanju rodne ravnopravnosti predstavlja dodatni doprinos pozitivnoj vrijednosti koju su regionalne pravosudne akademije i škole ostvarile tokom višegodišnje saradnje sa AIRE Centrom. AIRE Centar je jedan od najdužih partnera Škole za sudije, još od 1999. godine, kada je obuka za sudije i sutkinje i tužioce i tužiteljice organizovana, također, zajedno sa Savjetom Evrope. Ovim memorandumom o saradnji, kojim jačamo naše partnerstvo, potvrđujemo i našu spremnost da zajedno nastavimo da radimo na provođenju zajedničkih ciljeva profesionalne obuke, budući da je obuka nosilaca i nositeljki pravosudnih funkcija, zaista, veoma važan faktor u borbi protiv neravnopravnosti i nepravde.”

Centar za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine

Direktor Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine Arben Murtezić nakon potpisivanja Memoranduma o saradnji izjavio je sljedeće:

“Današnji dan je važan zbog više razloga, prije svega, radi se o jačanju regionalne saradnje čiji značaj ne treba posebno obrazlagati. Dalje, tema Memoranduma, rodna ravnopravnost, jedna je od ključnih u svakom demokratskom društvu i u vezi s tim ne treba štedjeti napore. Zadovoljni smo što upravo AIRE Centar podržava i moderira te aktivnosti s obzirom na dosadašnja izuzetno velika i pozitivna iskustva koja svi mi u regionu imamo sarađujući sa ovom organizacijom poznatom u svijetu.”

Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske

Direktor Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca Republike Srpske Tomislav Čavić nakon potpisivanja Memoranduma o saradnji izjavio je sljedeće:

“Kontinuirano radimo na razvoju svijesti kod nosilaca i nositeljki pravosudnih funkcija o potrebama edukacije i obuke. Vjerujem da smo za ovih 20 godina postigli taj cilj. Sudije i sutkinje i tužioci i tužiteljke prepoznaju važnost stalnog rada, informisanja i treninga. Velika stvar je da su danas sa nama predstavnici pravosudnih akademija i institucija iz cijelog regiona, ali i iz cijele Evrope, što je još jedna potvrda našeg rada. Današnjom uspostavom Mreže sudija i sutkinja posvećenih jačanju rodne ravnopravnosti osigurat ćemo kvalitetnu edukaciju nosilaca i nositeljki pravosudnih funkcija radi jačanja svijesti o rodnoj ravnopravnosti i suzbijanja rodnih stereotipa i predrasuda kao uzroka diskriminacije prema ženama. Kontinuiranom edukacijom nosilaca i nositeljki pravosudnih funkcija spriječit će se opasnost da rodni stereotipi i predrasude utječu na nepristrasnost pri donošenju sudske odluke. Konačno, sudovi imaju obavezu da na djelotvoran način štite ostvarivanje prava i sloboda u vezi sa rodnom ravnopravnošću, zajamčenih međunarodnim konvencijama i relevantnim međunarodnim instrumentima.”

Akademija pravde Kosova

Direktor Akademije pravde Kosova Enver Fejzullahu izjavio je sljedeće nakon potpisivanja Memoranduma o saradnji:

“Akademiji pravde Kosova je drago što je dio napora usmjerenih na uspostavljanje Mreže sudija i sutkinja posvećenih jačanju rodne ravnopravnosti (Mreža GCJ), što će se ostvariti danas potpisivanjem Memoranduma o saradnji pravosudnih akademija i centara za obuku nosilaca i nositeljki pravosudnih funkcija u regionu. Shvatajući značaj obuke u oblasti rodne ravnopravnosti, Akademija pravde Kosova od 2017. godine redovno provodi obuku o rodnoj ravnopravnosti i zabrani diskriminacije za sudije i sutkinje, tužioce i tužiteljke, druge pravne stručnjake i stručnjakinje u pravosuđu i izvan njega. Tom obukom obuhvaćeno je i materijalno i procesno pravo kojim se uređuju pitanja imovine, zapošljavanja, nasljeđivanja i upravljanja.”

Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Crne Gore

Ljiljana Lakić, predsjednica Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu Crne Gore, nakon potpisivanja Memoranduma o saradnji izjavila je sljedeće:

“Kada je u pitanju tema rodne ravnopravnosti, Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, kao nacionalna institucija za obuku u pravosuđu, odavno je prepoznao značaj kontinuiranog provođenja i unapređenja znanja u toj oblasti putem programa za kontinuiranu obuku sudija i sutkinja i državnih tužilaca i tužiteljki i putem inicijalne obuke kandidata za sudije i sutkinje i kandidata za državne tužioce i tužiteljke. Moram naglasiti da je AIRE Centar jedan od naših prvih i najznačajnijih partnera. Saradnja je započela još 2000. godine i ostvaruje se putem aktivnosti koje se odnose na unapređenje znanja i vještina u primjeni Evropske konvencije o ljudskim pravima i prakse Evropskog suda za ljudska prava kada su u pitanju sve oblasti značajne za rad pravosuđa.”

Akademija za sudije i javne tužioce Republike Sjeverne Makedonije

Direktorica Akademije za sudije i javne tužioce Republike Sjeverne Makedonije Natasha Gaber-Damjanovska nakon potpisivanja Memoranduma o saradnji izjavila je sljedeće:

“Ustavom Republike Sjeverne Makedonije je zajemčena rodna ravnopravnost kao građansko i političko pravo. Akademija smatra da jednaka prava žena i muškaraca imaju ključni značaj za ukupni razvoj i napredak društva, te je rodna ravnopravnost obuhvaćena njenim programima početne i stalne obuke. Dalje unapređenje tih prava podrazumijeva veću svijest o rodnoj ravnopravnosti i smanjenje rodno zasnovanih krivičnih djela. Stoga se Akademija, u saradnji sa svojim međunarodnim partnerima, uključujući AIRE Centar, zalaže da se stručna zajednica, naročito pravosuđe, usredsređuje na te evropske vrijednosti.”

Pravosudna akademija Republike Srbije

Direktor Pravosudne akademije Republike Srbije Nenad Vujić nakon potpisivanja Memoranduma o saradnji izjavio je sljedeće:

“Jedan od programskih prioriteta Pravosudne akademije Republike Srbije su obuke o temi rodne ravnopravnosti. Ovaj kurikulum realizuje se kako u okviru programa početne obuke za buduće sudije i sutkinje i tužioce i tužiteljke, tako i u okviru programa kontinuirane obuke sudija i sutkinja i tužilaca i tužiteljki. Regionalna saradnja, uz podršku AIRE Centra, koji je dugogodišnji partner institucijama za obuku nosilaca i nositeljki pravosudnih funkcija iz regiona, dodatno će unaprediti obuke u oblasti rodne ravnopravnosti, ali i poboljšati sudsku i tužilačku praksu u vezi sa ovim važnim pitanjem.”

Share This