Sarajevo domaćin Konferencije o sprečavanju femicida
25. mart 2022. godine, Sarajevo, BiH

Sarajevo je bilo domaćin Konferencije „Borba protiv femicida u Bosni i Hercegovini – međunarodni standardi i praksa bh. sudova“, koju je organizovao AIRE Centar u saradnji sa Vrhovnim sudom FBiH, Vrhovnim sudom Republike Srpske i Apelacionim sudom Brčko distrikta BiH. Uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, organizatori su okupili predstavnike i predstavnice sudova i tužilaštava, institucija i nevladinih organizacija iz Bosne i Hercegovine, koji su razgovarali o unapređenju rada pravosudnih institucija u procesuiranju i sprečavanju femicida.

Robert Spano, predsjednik Evropskog suda za ljudska prava, bio je jedan od ključnih govornika. On je govorio o praksi Evropskog suda za ljudska prava u oblasti rodno zasnovanog nasilja. „Agencijama za provođenje zakona Konvencijom se nameću pozitivne obaveze kada je riječ o predmetima rodno zasnovanog nasilja. One moraju da usvoje rodno osjetljive istražne mjere koje uzimaju u obzir strukture moći i obrasce ponašanja koji se nalaze u osnovi nasilja koje se često ispoljava u toj oblasti“, izjavio je predsjednik Spano.

Na ovoj konferenciji je predstavljena Analiza prakse sudova u procesuiranju femicida i pokušaja femicida u Bosni i Hercegovini. Tom analizom obuhvaćena su 34 sudska postupka provedena od početka 2017. do polovine 2021. godine pred sudovima u Bosni i Hercegovini. Biljana Braithwaite, direktorica Programa za Zapadni Balkan AIRE Centra, naglasila je da Analiza pokazuje da je nasilje muškaraca nad ženama veoma rasprostranjeno, te da se tom pitanju mora dati posebna pažnja i u Bosni i Hercegovini.

„Ta publikacija doprinosi naporima da se inkriminiše femicid kao posebno krivično delo protiv života i tela žene, ali i jačanju kapaciteta pravosuđa i ostalih institucija i stručnjaka i stručnjakinja koji rade na jačanju svesti o negativnim efektima rodnih stereotipa, promovišu kulturu rodne ravnopravnosti i sprečavaju sve oblike diskriminacije žena“, dodala je direktorica Braithwaite.

Matt Field, britanski ambasador u BiH, rekao je da femicid i pokušaj femicida predstavljaju najekstremnije oblike nasilja nad ženama i izrazio zadovoljstvo što je Ujedinjeno Kraljevstvo bilo u prilici da podrži istraživanje tako važne oblasti za Bosnu i Hercegovinu.

„Neophodno je jačati kapacitete sudova i tužilaštava, te istovremeno raditi na podizanju svijesti i eliminaciji diskriminacije, rodno zasnovanih predrasuda i stereotipa u cijelom društvu“, naglasio je ambasador Field.

„Neophodno je jačati kapacitete sudova i tužilaštava, te istovremeno raditi na podizanju svijesti i eliminaciji diskriminacije, rodno zasnovanih predrasuda i stereotipa u cijelom društvu“, naglasio je ambasador Field.

Share This