Prvi regionalni forum o rodnoj ravnopravnosti za Zapadni Balkan okupio je stručnjake i stručnjakinje u Budvi
1-2. april 2022. godine, Budva, Crna Gora

AIRE Centar je 1. i 2. aprila 2022. godine bio domaćin Prvog regionalnog foruma o rodnoj ravnopravnosti za Zapadni Balkan. Forum je održan u Budvi (Crnoj Gori) a prisustvovali su mu predsjednik i potpredsjednica Evropskog suda za ljudska prava, komesarka Savjeta Evrope za ljudska prava, sadašnje i bivše sudije i sutkinje Evropskog suda za ljudska prava i predstavnici i predstavnice iz cijelog regiona. Također, Forumu su prisustvovali predsjednici i predsjednice i sudije i sutkinje vrhovnih i ustavnih sudova, ombudsmani, predstavnici i predstavnice institucija za obuku nosilaca i nositeljki pravosudnih funkcija, članovi i članice akademske zajednice i predstavnici i predstavnice nevladinog sektora.

Tokom prezentacija i panel-diskusija učesnici i učesnice su istakli ključna načela i zahtjeve koje je razvio Evropski sud za ljudska prava u pogledu rodne ravnopravnosti i diskriminacije na osnovu spola. Naprimjer, panelisti i panelistkinje su razgovarali o ključnim materijalnim i procesnim obavezama država prema Evropskoj konvenciji za ljudska prava da štite žene od nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja. Potom su učesnici i učesnice iz cijelog regiona u manjim tematskim radnim grupama razgovarali o ključnim izazovima u realizaciji i zaštiti prava žena u domaćem kontekstu. Forum je organizovao AIRE Centar uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva i Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH.

Predsjednik Evropskog suda za ljudska prava Robert Spano istakao je da sudije i sutkinje imaju važnu ulogu u odupiranju stereotipima, razbijanju predrasuda i jačanju svijesti o rodnoj ravnopravnosti.

Komesarka Savjeta Evrope za ljudska prava Dunja Mijatović naglasila je da će nasilje nad ženama, uključujući nasilje u porodici, „postati stvar prošlosti samo ako zajedno radimo na suzbijanju strukturne i intersekcionalne diskriminacije i ostvarenju rodne ravnopravnosti“.

„U vremenima velikih izazova, koji dodatno pogoršavaju nasilje i diskriminaciju s kojima se svakodnevno suočavaju žene i djevojčice, Istanbulska konvencija ostaje naš svjetionik u iskorjenjivanju te pojave, osporavanju patrijarhalnih stavova koji je omogućavaju, obezbjeđivanju zaštite žrtava, kažnjavanju učinilaca i jačanju svijesti o njenim efektima na žene i djevojčice, kao i na društvo u cjelini“, dodala je komesarka Mijatović.

Forum je sudijama i sutkinjama i pravnim stručnjacima i stručnjakinjama pružio priliku da razgovaraju o rodnoj ravnopravnosti, rodno zasnovanom nasilju i nasilju u porodici, kao i o primjeni prakse Evropskog suda za ljudska prava u regionu.

Biljana Braithwaite, direktorica Programa za Zapadni Balkan AIRE Centra, izjavila je da rodne predrasude i stereotipi koji su prisutni i u pravosuđu utječu na mogućnost žena da ostvare svoja prava pred sudovima u regionu.

„Osim rasprave o praksi Evropskog suda za ljudska prava, važno je raditi i na promeni stavova prema ulogama muškaraca i žena u društvu, a posebno unutar pravosuđa, kako bismo, uistinu, osigurali delotvornu zaštitu ljudskih prava”, dodala je direktorica Braithwaite.

Dritan Abazović, potpredsjednik Vlade Crne Gore, istakao je da je Crna Gora, kao buduća članica Evropske unije, u cijelosti posvećena jačanju vladavine prava.

„Jedan od temelja pravedne države jeste ostvarivanje istinske rodne ravnopravnosti. Naša vizija je moderno i prosperitetno društvo koje poštuje i na jednak način tretira sve svoje građane i građanke”, rekao je potpredsjednik Abazović.

Zamjenik britanske ambasadorke Steve Arrick je rekao da svi znaju da je praksa izricanja kazni za rodno zasnovano nasilje nedosljedna širom Zapadnog Balkana. „Često se uzima u obzir i širok spektar olakšavajućih okolnosti, što dovodi do izricanja nižih kazni za učinioce. Rezultat je pravosudni sistem koji ne djeluje kao dovoljno jak faktor odvraćanja od rodno zasnovanog nasilja”, izjavio je Arrick.

On je dodao i da Ujedinjeno Kraljevstvo sarađuje sa AIRE Centrom „kako bismo sagledali načine na koje možemo da podržimo pravosudni sistem tako što ćemo izgraditi bazu dokaza, uključiti najbolju praksu i omogućiti razmjenu iskustava između kolega i kolegica iz pravosuđa širom Zapadnog Balkana”.

Savjetnik za vladavinu prava na projektu GIZ GmbH „Pravna reforma za ekonomski razvoj na Zapadnom Balkanu“ Slobodan Šarić rekao je da su u tom projektu, u saradnji sa Savjetom Evrope, sačinjene smjernice za rodno odgovorni pristup presuđivanju u predmetima rodno zasnovanog nasilja.

„Taj dokument će pomoći sudijama i sutkinjama da usvoje rodno odgovorni pristup u svom radu i obezbijediti da zakone tumače u skladu sa suštinskim pojmovima ravnopravnosti i međunarodnih ljudskih prava“, izjavio je savjetnik Šarić.

U saradnji sa sutkinjom Evropskog suda za ljudska prava Ivanom Jelić AIRE Centar je pripremio novi vodič o relevantnoj jurisprudenciji Evropskog suda za ljudska prava o rodnoj ravnopravnosti i diskriminaciji na osnovu spola.

Share This