Na Međunarodni dan ljudskih prava: Sudski odgovor na femicid na Zapadnom Balkanu
10. decembar 2023. godine

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava AIRE centar i FemPlatz predstavili su regionalno istraživanje o procesuiranja femicida „Sudski odgovor na femicid na Zapadnom Balkanu: Pravni okvir i sudska praksa“.

Zapadni Balkan suočava se sa gorućim problemom: istraživanje je pokazalo da su žene često najmanje sigurne u vlastitim domovima i da su njihovi bliski članovi porodice i intimni partneri najčešće počinitelji nasilja i ubistava. Iako femicid – ubistvo žene zbog njenog spola, roda, rodnih uloga, koji predstavlja najekstremniji oblik nasilja nad ženama – nije inkriminiran u većini zemalja Zapadnog Balkana, rasprostranjenost i posljedice ovog krivičnog djela se osjećaju skoro svakog dana. Sa svakim novim slučajem rodno zasnovanog nasilja i femicida, pitanje kako pravosuđe može djelotvornije da procesuira ova krivična djela, i da odvrati od njihovih izvršenja u budućnosti, dobija sve veći značaj.

Nakon tri godine istraživanja, u nastojanju da odgovori na to pitanje, AIRE centar i „FemPlatz“ predstavili su sveobuhvatnu regionalnu studiju o femicidu pod nazivom „Sudski odgovor na femicid na Zapadnom Balkanu: Pravni okvir i sudska praksa“.

“Fokus našeg rada bio je na analizi sudskih presuda, prvenstveno kako bismo stekli uvid u sudsku praksu i formulisali konkretne preporuke usmerene na region”, kazala je autorica ove publikacije, dr. Kosana Beker, stručnjakinja za rodnu ravnopravnost i programska direktorica FemPlatza.

“Međutim, u svom radu suočili smo se s izazovima. Imajući u vidu da femicid nije inkriminisan kao posebno krivično delo u zemljama Zapadnog Balkana, osim nedavno u Severnoj Makedoniji, veoma je izazovno, ako ne i nemoguće, valjano pratiti i analizirati predmete femicida. U zvaničnim nacionalnim statistikama nisu posebno dati podaci o femicidima, te ne postoje javno dostupni podaci o ovoj rasprostranjenoj društvenoj pojavi.”

Osnovni cilj ovog izvještaja je da veoma sažeto predstavi trenutno stanje kada je riječ o sudskom odgovoru na femicid u državama Zapadnog Balkana. Kratak prikaz propisa čitaocima omogućuje da se upoznaju sa nacionalnim krivičnopravnim zakonodavstvom o raznim vrstama ubistava, budući da je ono na raspolaganju tužiocima i sudijama kada treba pravno da okvalifikuju krivična dijela. Pored toga, predstavljene su po dvije studije slučaja za svaku zemlju koje daju uvid u sudski postupak i sankcije koje se izriču učiniocima femicida, dok se u komentarima tih studija ukazuje na to šta je trebalo drugačije učiniti kako bi se osigurao valjani sudski odgovor na femicid. Na samom kraju izvještaja je dato nekoliko preporuka koje su važne, relevantne i primjenjive u svakoj državi Zapadnog Balkana, dok su preporuke upućene pojedinačnim državama iznijete u nacionalnim izvještajima.

“Tokom poslednje tri godine uspešno smo sproveli osnovna istraživanja sudskih praksi u svih šest zemalja, koja su objavljena kako u nacionalnim izveštajima, tako i u ovom regionalnom izveštaju. Proučavajući specifičnosti svake zemlje, utvrdili smo i razlike i izrazite sličnosti u njihovim pravnim sistemima. Ali, sav ovaj višegodišnji rad bio je usmeren na ostvarenje ključnog cilja – na formulisanje preporuka koje su sveobuhvatne, usmerene i primenjive u cijelom regionu”, kazala je Kosana Beker.

Dr. Beker kazala je kako se jedan od najvažnijih zaključaka ovog istraživanja odnosio na najbolju praksu koja može poslužiti kao smjernice za sudije, ali i informacije koje bi mogle biti dragocjene drugim učesnicima u sudskom postupku, od tužilaca do advokata.

“Naša istraživanja su ukazala na određene nedoslednosti u postupcima za femicid, naročito u pogledu kvalifikacije krivičnog dela i utvrđivanja da li je reč o rodno zasnovanom krivičnom delu. Pored toga, ni olakšavajuće, ni otežavajuće okolnosti veoma često nisu dobro obrazložene. Bilo je i slučajeva sklapanja sporazuma o priznanju krivice sa tužilaštvom, koji su porodicu žrtve ostavili bez prava glasa i valjanog zadovoljenja.”

Od inkriminiranja femicida do uspostavljanja sistema za prikupljanje podataka i unapređenja sudskih baza podataka, primjene najboljih praksi procesuiranja predmeta femicida, poboljšanja obuke za nosioce pravosudnih funkcija i uspostavljanja nezavisnih tijela za praćenje femicida širom regiona – brojni su načini na koje se pravosuđe može osnažiti za borbu sa sve većim izazovom slučajeva femicida na Zapadnom Balkanu. Više informacije možete pronaći u analizi „Sudski odgovor na femicid na Zapadnom Balkanu: Pravni okvir i sudska praksa“, koju možete preuzeti ovdje.

Share This