Forumi i Parë i Barazisë Gjinore për Ballkanin Perëndimor

1-2 prill 2022

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Forumi i parë i quajtur “Forumi Rajonal për Barazinë Gjinore në Ballkanin Perëndimor” do të mbahet më 1 dhe 2 prill në Budva (Mal i Zi). Forumi organizohet nga Qendra AIRE me mbështetjen e Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar dhe Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Forumi do të bashkojë gjyqtarë të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut si dhe gjyqtarë dhe ekspertë nga rajoni për të diskutuar parimet kryesore të barazisë gjinore të vendosura nga praktika e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut. Në Forum do të marrin pjesë Kryetari i Gjykatës Evropiane, Robert Spano, Komisionerja e Këshillit të Evropës për të Drejtat e Njeriut, Dunja Mijatović, dhe Nënkryetarja e Gjykatës Evropiane, Siofra O’Leary.

Info

Data dhe koha:

1 prill 2022, ora 10:00 – 2 prill 2022, ora 15:00

Vendi:

Budva

Para-regjistrimi:

Vetëm me ftesa

Online:

Nuk ka pjesëmarrje online, videot pas eventit do të jenë vendosen në kanalin e Qendrës AIRE në YouTube

Informacionet e shtypit:

Deklaratat e shtypit janë caktuar për orën 09:45

Kontakti për media:

Dita 1 – 1 prill 2022

10:00 – 10:30

Mirëseardhje dhe Hyrje në Forum

Biljana Braithwaite, Drejtoreshë e Programit të Qendrës AIRE për Ballkanin Perëndimor

Fjalët hyrëse:

Dritan Abazović, Zv/Kryeministër i Malit të Zi
Ivana Jelić, Gjyqtare e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut
Steve Arrick, I Ngarkuar me Punë, Ambasada Britanike në Mal të Zi
Slobodan Šarić, Këshilltar i Shtetit të së Drejtës, Reforma Ligjore për Zhvillim Ekonomik në Ballkanin Perëndimor – GIZ GmbH

Moderatore: Tijana Badnjar, Qendra AIRE

10:30 – 10:45

Fjalimi kryesor::

Stereotipet gjinore dhe seksizmi në praktikën gjyqësore të Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut

Judge Robert Spano, Kryetar i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut

10:45 – 11:00

Prezantim hyrës: Luftimi i dhunës kundër grave dhe vajzave përmes promovimit të barazisë gjinore

Dunja Mijatović, Komisionere e Këshillit të Evropës për të Drejtat e Njeriut

11:00 – 12:30

Diskutim në panel: Dhuna shtëpiake dhe dhuna e bazuar në gjini dhe KEDNj

Prezantim hyrës nga Gjyqtarja Síofra O’Leary, Nënkryetare e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut

Moderatore: Armen Harutyunyan, Gjyqtar i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut

Panelistë: Saadet Yuksel, Gjyqtare e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut në lidhje me Turqinë
Mirjana Lazarova Trajkovska, Gjyqtare e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut në lidhje me Maqedoninë e Veriut

12:30 – 13:45

Dreka

13:45 – 15:10

Panel Discussion: GDiskutim në panel: Barazia gjinore dhe KEDNj – ndërveprimi mes Nenit 8 dhe Nenit 14 të KEDNj-së

Prezantim hyrës nga Ivana Jelić, JGjyqtare e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut

Moderatore: Robert Spano, Kryetar i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut

Panelistë: Ledi Bianku, Gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese të Bosnje dhe Hercegovinës
Ksenija Turković, Profesoreshë e Juridikut në Universitetin e Zagrebit dhe ish-Nënkryetare e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut

15:10 – 15:30

Pushim për kafe

15:30 – 16:45

Grupet tematike të punës – Sesioni 1
Dhuna shtëpiake dhe dhuna e bazuar në gjini dhe KEDNj

Hyrje nga Ksenija Turković, Profesoreshë e Juridikut në Universitetin e Zagrebit dhe ish-Nënkryetare e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut

Diskutim i moderuar në grupe më të vogla të përbëra nga pjesëmarrës prej gjithë rajonit: Zbatimi i jurisprudencës së KEDNj-së në rajon dhe sfidat kryesore në kontekstin vendor, në lidhje me çështjet e diskutuara në Diskutimin e parë në Panel.

Moderatore: Ledi Bianku, jyqtar i Gjykatës Kushtetuese të Bosnje dhe Hercegovinës

Grupet tematike të punës – Sesioni 2
Barazia gjinore dhe KEDNj – ndërveprimi mes Nenit 8 dhe Nenit 14 të KEDNj-së

Hyrje nga Mirjana Lazarova Trajkovska, Gjyqtare e Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Diskutime të moderuara në grupe më të vogla të përbëra nga pjesëmarrës prej gjithë rajonit: Aplikimi i jurisprudencës së KEDNj-së në rajon dhe sfidat kryesore në kontekstin vendor, në lidhje me çështjet e diskutuara në Diskutimin e dytë në Panel.

Moderatore: Ivana Krstić, Profesoreshë e Fakultetit Juridik, Universiteti i Beogradit

16:45

Fundi i ditës së parë

18:30 – 19:30

Pritja me koktej

19:30 – 21:00

Darka

Dita 2 – 2 prill 2022

09:30–10:00

Komente kthyese nga Grupet Tematike të Punës

Prezantimi i rezultateve kryesore nga grupet tematike të punës

Moderatore: Ivana Krstić, Profesoreshë e Fakultetit Juridik, Universiteti i Beogradit

10:00–10:45

Hyrje në Kampionët e Çështjeve Gjinore në Gjyqësor (Rrjeti GCJ) dhe studimi i fushëveprimit rajonal

Prezantim hyrës nga Ivana Jelić, Gjyqtare në Gjykatën Evropiane të të Drejtave të Njeriut

Biljana Braithwaite, Drejtoreshë e Programit për Ballkanin Perëndimor, Qendra AIRE
Kosana Beker, Eksperte e Barazisë Gjinore
Larisa Halilović, Specialiste e Rrjetëzimit dhe Mentorimit

Folëset do të eksplorojnë:
• Qëllimet kryesore, rolin, anëtarësimin dhe strukturën e rrjetit
• Aspekti gjinor në gjyqësor në Ballkanin Perëndimor

10:45 – 11:00

Pushim për kafe

11:00–12:15

Grupet e punës – Jetësimi i Rrjetit

Diskutime në grupe më të vogla në lidhje me pyetjet e mëposhtme:

  • Çfarë shpresoni se do të arrijë Rrjeti për ju gjatë 3 viteve të ardhshme?
  • Cilat janë tematikat dhe aktivitetet ku duhet të fokusohet Rrjeti?
  • Cilët janë hisedarët (stakeholders) më të gjerë që duhet t’i përfshijmë në diskutimet rreth barazisë gjinore dhe përmirësimin e trajtimit gjyqësor?
  • Si të sigurohemi që anëtarët të kenë motivim të mjaftueshëm për të marrë pjesë aktive në punën e Rrjetit?
  • Cilat janë mënyrat më të mira për të shkëmbyer përvojën, jurisprudencën dhe praktikat më të mira mes gjyqësorëve të WB6?

12:15 – 12:30

Pushim

12:30– 13:00

Seancë plenare

  • Prezantim i rezultateve kryesore nga diskutimet e grupit punues
  • Përmbledhje e hapave të ardhshme

Moderatore: Larisa Halilović, Specialiste e Rrjetëzimit dhe Mentorimit

13:00– 13:15

Shënime përmbyllëse

Biljana Braithwaite, Drejtoreshë e Programit të Qendrës AIRE për Ballkanin Perëndimor
Ivana Jelić, Gjyqtare e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut

13:15

Mbyllja e Forumit dhe dreka

Folësit

Biljana Braithwaite, WDrejtoreshë e Programit të Qendrës AIRE për Ballkanin Perëndimor
Dritan Abazović, Zv/Kryeministër i Malit të Zi/span>
Ivana Jelić, Gjyqtare e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut
Steve Arrick, I Ngarkuar me Punë, Ambasada Britanike në Mal të Zi
Slobodan Šarić, Këshilltar i Shtetit të së Drejtës, Reforma Ligjore për Zhvillim Ekonomik në Ballkanin Perëndimor – GIZ GmbH
Robert Spano, Kryetar i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut
Dunja Mijatović, Komisionere e Këshillit të Evropës për të Drejtat e Njeriut
Síofra O’Leary, Nënkryetare e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut
Armen Harutyunyan, Gjyqtar i Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut
Saadet Yuksel, Gjyqtare e Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut
Mirjana Lazarova Trajkovska, Gjyqtare e Gjykatës Supreme të Republikës së Maqedonisë së Veriut
Ledi Bianku, Gjyqtar i Gjykatës Kushtetuese të Bosnje dhe Hercegovinës
Kosana Beker, Eksperte e Barazisë Gjinore
Larisa Halilović, Specialiste e Rrjetëzimit dhe Mentorimit

Share This