Влијание

Широко распространето насилство врз жените, распространетоста на родовите стереотипи, недоволната застапеност на жените во политиката и на работните места со висок статус, како и влијанието на Ковид-19 врз жените кои веќе биле во социјално неповолна положба се само некои од факторите кои чинат да биде суштински важно да се преземе поголема акција за унапредување на положбата на жената во регионот.

GCJ Мрежата нуди уникатен и иновативен пристап за справување со родовата нееднаквост и патријархалните норми кои се вкоренети во регионот, почнувајќи со носење промени од внатре во судството.

РЕГИОНАЛНА СОРАБОТКА
Регионалниот аспект на GCJ Мрежата е од особена вредност со оглед на споделените правни и социјални традиции, историјата и обичаите низ Западен Балкан.

Слоевитата структура на Мрежата значи дека можеме:

  • Да ги максимизираме можностите за регионална соработка, да ги искористиме сличностите помеѓу правните системи, да ги споделиме најдобрите практики и да извлечеме полза од научените лекции во однос на слични прашања; и
  • Да обезбедиме активности на домашно ниво кои се прилагодени на поединечните сложености и прашања на секој правен систем.
ШИРИНА НА ЕКСПЕРТИЗАТА И ПЕРСПЕКТИВИТЕ
Ширината на групата експерти, на засегнатите страни и на покровителите кои работат со и ја поддржуваат GCJ Мрежата значи дека сме уникатно поставени:
  • За да обезбедиме разновиден опсег на обуки, ресурси и настани втемелени од меѓународна и регионална експертиза во правната сфера; и
  • За да ги истакнеме перспективите и улогата на другите клучни чинители во борбата за родовата еднаквост, вклучително, на пример, и на полициските службеници, обвинителите, медиумите, социјалните работници и најважно, на оние кои преживеале родово засновано насилство и на оние кои доживеале родови стереотипи и дискриминација.
ПРОФЕСИОНАЛЕН И ЛИЧЕН РАЗВОЈ
Свесни сме дека само правната обука е недоволна за унапредување на родовата еднаквост во регионот, туку, исто така од витално значење е да се променат ставовите во однос на улогите на мажите и жените во општеството.

GCJ Мрежата нуди карактеристичен холистички пристап кон нејзините активности. Покрај обуката на судиите за законските одредби релевантни за родовата еднаквост, се фокусираме на:

  • професионалниот и личниот развој на жените-судии во регионот, на пример, преку програми за менторство; и
  • справување со родовата пристрасност и дискриминација што може да се манифестира во судниците низ целиот регион, на пример, преку обука за родова свесност.
Share This